Vše o vydání úmrtního listu

  
Vše o vydání úmrtního listu

Co je to úmrtní list

Podle definice uvedené v zákoně se jedná o matriční doklad, který potvrzuje úmrtí občana.

Má svou standardizovanou podobu a obsahuje tyto údaje:

 • jméno a příjmení zemřelého
 • datum narození zemřelého
 • místo a datum úmrtí
 • místo trvalého pobytu v době smrti
 • informaci o manželovi nebo manželce zemřelého

Kdo vystavuje úmrtní list

Úmrtní list vždy vydává matriční úřad, v jehož obvodu osoba zemřela, byla nalezena, případně vyložena z dopravního prostředku (kde osoba zemřela). Tento matriční úřad nejprve obdrží od lékaře list o prohlídce zemřelého, případně rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Poté provede zápis do knihy úmrtí. Na základě tohoto zápisu je poté možné vydat blízkým zemřelého úmrtní list.

V případě, že osoba zemřela v zahraničí, je třeba požádat na jakémkoli matričním úřadě v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o zápis do knihy úmrtí. Tento zápis poté provádí zvláštní matrika v Brně.

Jak získat úmrtní list

Po úmrtí osoby je běžný postup takový, že vše zařizuje pohřební služba. Ta si vezme od oprávněné osoby potřebné doklady (seznam najdete níže) a vše zašle příslušné matrice. Pokud vyřizujete úmrtní list sami, pak se stačí obrátit na matriční úřad a předložit potřebné doklady.

Po zápisu do knih úmrtí matrika vydá úmrtní list a pošle jej poštou na doručenku do vlastních rukou oprávněné osobě (tomu, kdo vypravil pohřeb). V případě, že si pozůstalý chce vyzvednout úmrtní list osobně na matričním úřadě, bude se zde muset prokázat dokladem totožnosti a prokázat oprávněnost vydání úmrtního listu.

Kdo může získat úmrtní list

Matriční úřad vydá úmrtní list:

 • manželovi nebo manželce
 • rodičům, prarodičům, vnukům nebo pravnukům, sourozencům
 • zplnomocněným zástupcům fyzické osoby, které se zápis týká (zemřelý)
 • osobě, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu

Podle zákona má nárok na vydání úmrtního listu také:

 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávních celků
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949

Co musíte předložit

 • doklad, kterým prokážete svoji totožnost
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že úmrtí se týká členů vaší rodiny, nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Za jak dlouho dostanete úmrtní list

Úmrtní list je vydán do 30 dnů od chvíle, kdy matriční úřad obdržel „List o prohlídce zemřelého“ od lékaře či zdravotnického zařízení (ve složitějších případech až 60 dnů).

Kolik stojí vydání úmrtního listu

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Duplikát úmrtního listu

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Mohou o ně zažádat stejní lidé a za stejných podmínek, jako je zmíněno výše. Za vydání druhopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).

Oficiální informace o úmrtních listech najdete na webu Ministerstva vnitra České republiky.

Veškeré informace Vám rádi podáme na nonstop lince našeho pohřebního ústavu +420 800 176 423.

- Mohlo by Vás zajímat -
Vyklizení bytu po zemřelém

Vyklizení bytu po zemřelém

Smrt blízkého člověka může být nečekaná, ale vždy je tragick...
Více
Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Jak získat hrobové místo: koupě, pronájem, odprodej

Pokud přemýšlíte nad pořízením hrobového místa, je dobré sez...
Více
Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Slovník pojmů: pohřby a pohřebnictví

Možná jste nedávno narazili na termín, jehož význam vám není...
Více
v

Partnerské organizace

Jsme hrdým členem profesních spolků a významným partnerem těchto organizací.